Vekaletname nasıl çıkartılır, Vekalet verilirken nelere dikkat edilmelidir?

Bir avukata vekalet vermek için, nüfus cüzdanı  pasaport ya da sürücü belgesiyle  birlikte bizzat bir notere giderek, işinin niteliğine uygun vekaletname düzenletebilirsiniz. Yurt dışında bulunanlar konsolosluklarda vekaletname düzenletebilirler. Vekaletname düzenlenebilmesi için, ilgili avukata ait bilgilerin notere verilmesi gerekmektedir.

Genel vekaletname çıkartılırken, vekaletnamede, “Ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, davayı ıslah, tevkil, teşrik” gibi yetkilerin bulunması/bulunmaması gerektiği yönündeki talebinizi notere bildirmelisiniz. Bu yetkilerin bulunması avukatınızın işlerini kolaylaştıracaktır.

Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları gibi özel bir takım davalar için çıkartılacak vekaletnameler için özel yetki verilmesi ve iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin notere ibrazı gerekmektedir. Bir kişi, aynı vekaletname ile hem şirketi temsilen, hem kendisi için vekalet verebilir. Aynı şekilde birden çok kişiler de bir vekaletname ile aynı avukata vekalet verebilirler. Böylece, daha az vekalet harcı ödenmiş olur.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını notere bildirmeleri zorunludur.

Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu *Captcha Plus loading...