Avukat yardımı almak zorunda mıyım? Adliyede işimi kendim takip edebilir miyim?

Kural olarak kişiler haklarını aramak için avukat yardımı almak zorunda değildir. Herkes mahkemeler önünde kendi hakkını aramak ve savunma yapmak hak ve hürriyetine sahiptir. Ancak hukukun bir bilim dalı olması nedeniyle avukatın hukuki yardımına başvurulması ve avukat aracılığıyla işlerin takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Uygulamada, avukata verilecek ücreti gereksiz masraf olarak gören, avukatın yapabileceği işi bizzat yapabileceğini düşünen ve davasını / icra takibini kendileri yürütenler, genelde, telafisi mümkün olmayacak hak kayıplarına uğramaktadırlar. Kimileri, davasını / icra takibini bizzat açtıktan sonra, işin düşündüğü kadar kolay olmadığını görüp avukat arayışına gitmekte, ancak asillerin yaptığı usuli hatalar, zamanında verilmeyen delil listeleri, karşı tarafın muvafakati olmadan yapılamayacak işlemler nedeniyle, çoğu zaman durum, sonradan davaya dahil olan avukat tarafından da toparlanamamaktadır.

Dava açmadan önce neleri bilmem gerekir?

Bir avukat yardımından faydalanmayacak iseniz aşağıdaki soruları kendi kedinize sorunuz;

  • Dava açmak için yeterli bilgiye sahip olduğunuza emin misiniz?
  • Davanızı takip etmek konusunda kararlı mısınız? Dava açtıktan sonra takip etmeyi ihmal etmeniz, davanızın reddedilmesine veya açılmamış sayılmasına neden olabilir.
  • Davanızın olumsuz sonuçlanması halinde ne gibi sonuçlar doğuracağını değerlendirdiniz mi?
  • Davanızın size maliyeti ne olacaktır?
  • Davayı kaybetmeniz halinde katlanacağınız ek maliyet ne olacaktır?
  • Uğradığınız haksızlığın giderilmesi için başvurulabilecek başka hukuki yöntemler var mı?
Dava açarken para yatıracak mıyım?

Dava açarken, davacı olarak belli bir miktar yargılama harcı ile davada yapılacak masrafların oluşturduğu ve her yıl Adalet Bakanlığı’nca yayınlanan listede gösterilen miktar kadar gider avansını mahkemeye yatırmanız gerekir.

Davayı kazanmanız halinde bu giderleri ve harç parasını karşı taraftan geri alabilirsiniz.

Dava masraflarını geri alabilir miyim?

Davayı kazandığınız zaman Mahkeme masrafların karşı taraftan alınarak size ödenmesini emreder. Ancak size ödenecek masrafların sadece yargılama masrafları olduğunu unutmayınız.

Davaya hazırlık için yaptığınız masraflar, ulaşım giderleri, avukatınıza ödediğiniz vekâlet ücreti gibi bazı masraflar size geri ödenmeyecektir.

Dava açarken kimden yardım alabilirim?

Dava açmak için bir avukatın yardımına başvurmak en doğrusudur. Bu alanda yeterli bilgiye sahip olduğunuza inanıyorsanız kendiniz de dava açabilirsiniz.

Hukukçu olmayan kişilerin yardımıyla hareket etmeniz aleyhinize çok ciddi sonuçlar doğurabileceğinden bu kişilerin yardımına başvurmayınız. Arzuhalci olarak tabir edilen kişilerin yönlendirmesi ile hareket etmenin hak kayıplarına neden olabileceğini unutmayın.

Dava açacağım mahkeme bana yardımcı olur mu?

Hayır. Mahkemeler danışmanlık yapmazlar. Mahkeme hâkimi de, mahkemede görevli diğer kişiler de size açacağınız dava konusunda yardımcı olamaz, yol gösteremez.

Davamı açtım, mahkeme bana yardımcı olur mu?

Hukuki olmayan işlerde mahkeme çalışanları size yardımcı olacaklardır. Ancak hukuki konularda onlardan size danışmanlık yapmalarını beklememelisiniz.

Örneğin; Bir dilekçe teslim ederken yanında posta pulu vermeniz gerekip gerekmediğini husunda mahkeme çalışanlarından yardım alabilirsiniz.

Ancak dilekçenizin içeriği hakkında yorum yapamazlar, nasıl yazmanız gerektiğini size söylemezler.

Vekaletname nasıl çıkartılır, Vekalet verilirken nelere dikkat edilmelidir?

Bir avukata vekalet vermek için, nüfus cüzdanı  pasaport ya da sürücü belgesiyle  birlikte bizzat bir notere giderek, işinin niteliğine uygun vekaletname düzenletebilirsiniz. Yurt dışında bulunanlar konsolosluklarda vekaletname düzenletebilirler. Vekaletname düzenlenebilmesi için, ilgili avukata ait bilgilerin notere verilmesi gerekmektedir.

Genel vekaletname çıkartılırken, vekaletnamede, “Ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, davayı ıslah, tevkil, teşrik” gibi yetkilerin bulunması/bulunmaması gerektiği yönündeki talebinizi notere bildirmelisiniz. Bu yetkilerin bulunması avukatınızın işlerini kolaylaştıracaktır.

Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları gibi özel bir takım davalar için çıkartılacak vekaletnameler için özel yetki verilmesi ve iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin notere ibrazı gerekmektedir. Bir kişi, aynı vekaletname ile hem şirketi temsilen, hem kendisi için vekalet verebilir. Aynı şekilde birden çok kişiler de bir vekaletname ile aynı avukata vekalet verebilirler. Böylece, daha az vekalet harcı ödenmiş olur.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını notere bildirmeleri zorunludur.

Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir.

Ne kadar avukatlık ücreti ödemem gerekir?

Davanızı veya işinizi avukat aracılığıyla yürütmek için, o avukatla bir ücret sözleşmesi yapmanız önerilir. Avukatlık asgari ücretleri resmi tarifelerle düzenlenmiş olup, bu tarifelerde düzenlenen tutarlardan aşağı ücretle veya ücretsiz iş yapılamaz.

Avukatlık ücreti,  iki türdür; Birisi, taraflar arasında (avukat ve müvekkil arasında) serbestçe düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesine göre ödenmesi gereken ücrettir. Bu tür sözleşmelerle belirlenen ücrette de yasal sınırlamalar bulunmaktadır. Serbest şekilde düzenlenen ücret sözleşmesiyle belirlenecek ücret, Asgari Ücret Tarifesinden az, dava değerinin %25 den çok olamaz.

İkincisi ise, Asgari Ücret Tarifesine göre ödenmesi gereken ücrettir. Bu tarife, her yıl, Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanır ve Adalet Bakanlığının onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Taraflar arasında bir ücret sözleşmesi bulunmuyor ise avukat bu sözleşmeye göre ücret talep edebilir. Mahkemeler ve icra müdürlükleri vekalet ücretine hükmederlerken bu tarifeyi dikkate alırlar.

Avukatlık Yasası 164. Maddesine göre, dava sonunda, mahkeme kararında, Asgari Ücret Tarifesine göre karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.

Ayrıca, hemen her baro tarafından, tavsiye niteliğinde olmak üzere bir ücret tarifesi hazırlanarak üyesi avukatlara duyurulmaktadır.

Hukuk Büromuz, Kırıkkale Barosu tarafından belirlenen ücret tarifesini dikkate almaktadır.

Danışma ücretli midir?

Eğer sözleşmeli müvekkilimiz değilseniz, danışma ücretlidir.

Danışmanlık kapsamında verilen işbu hizmet genellikle büromuzda gerçekleştirilmektedir. Size ayrılan süre içerisinde tüm sorularınızı sorabilir, haklarınızı öğrenir ve hukuki sorununuza ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz.